Stinrute Flashback Spin 60 3,00m 20-60g Wg

Stinrute Flashback Spin 60 3,00m 20-60g Wg