Navy Kentucky Halsband Plaited Nylon Dog collar

Navy Kentucky Halsband Plaited Nylon Dog collar